Restaurant hero image

Mr. J Sushi

3103 N Jerusalem Rd Suite E, Levittown, NY 11756

Mr. J Sushi - Levittown, NY

3103 N Jerusalem Rd, Levittown, NY 11756 Call us today: (516) 595-7000